CỜ THƯỞNG CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC CHDCND LÀO TẶNG TRUNG ĐOÀN 335, SỰ ĐOÀN 31 (NAY THUỘC SƯ ĐOÀN 324) QUÂN KHU 4