ĐỒNG CHÍ: HÀ THỌ BÌNH

Đồng chí Trung tướng Hà Thọ Bình