HUY HIỆU BÁC HỒ CỦA TIỂU ĐỘI TNXP XÃ HƯƠNG THUỶ, HUYỆN HƯƠNG KHÊ, TỈNH HÀ TĨNH