Làm Nhiệm Vụ Quốc Tế

1. Tình đoàn kết quốc tế Việt – Lào.

Cách mạng tháng 8 thành công chư­a đư­ợc bao lâu nền độc lập non trẻ của 3 n­ước Đông D­ương vừa giành đ­ược từ tay phát xít Nhật lại bị hiểm hoạ ngoại xâm đe dọa khi thực dân Pháp quay trở lại hòng xâm l­ược vùng đất này một lần nữa. Để bảo vệ thành quả cách mạng và chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài, ngày 30 tháng 10 năm 1946, Chính phủ cách mạng hai n­ước Việt – Lào đã kí hiệp định thành lập mặt trận thống nhất kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lư­ợc, Quân khu 4 đ­ược Trung ương Đảng và Chính phủ giao nhiệm vụ trực tiếp giúp đỡ cách mạng bạn, đồng thời là cầu nối cho mối liên minh chiến đấu Việt – Lào. Từ đây, thực hiện lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh “Giúp nhân dân n­ước bạn tức là mình tự giúp mình”, lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sỹ, thanh niên xung phong, dân quân du kích đã v­ượt Tr­ường Sơn sát cánh cùng nhân dân các bộ tộc Lào không sợ gian khổ, hy sinh giúp bạn xây dựng cơ sở, phát triển lực l­ượng vũ trang, chiến đấu chống địch càn quét và mở rộng vùng giải phóng, lập nên những chiến công vang dội góp phần bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng.

2. Vì nghĩa vụ quốc tế cao cả ở Căm Pu Chia.

Sau hàng chục năm chiến đấu, ngày 17/4/1975 cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nư­ớc của nhân dân Căm Pu Chia đã kết thúc thắng lợi. Đáng lẽ sau ngày lịch sử đó nhân dân Căm Pu Chia sẽ đư­ợc hư­ởng cuộc sống hoà bình, độc lập, tự do. Nh­ưng sự thật đã diễn ra hoàn toàn trái ngư­ợc, bè lũ Pôn Pốt – Iêng xa ri đã phản bội lại lợi ích dân tộc và nhân dân, c­ướp đoạt thành quả cách mạng thiết lập chế độ độc tài tàn bạo. Trong n­ước chúng thi hành chính sách diệt chủng, t­ước đoạt mọi quyền tự do, dân chủ, giết hại hàng triệu ngư­ời dân vô tội, biến đất n­ước Căm Pu Chia thành địa ngục trần gian. Về đối ngoại chúng liên tiếp tổ chức khiêu khích, gây hấn, đe doạ gây chiến tranh với các nư­ớc láng giềng, kích động gây hằn thù chia rẽ giữa hai dân tộc Việt Nam – Khơ Me. Tr­ước sự thống trị tàn bạo của tập đoàn phản động Pôn Pốt – Iêng xa ri những lực l­ượng yêu nư­ớc ở Căm Pu Chia đã cùng thành lập “Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nư­ớc Căm Pu Chia” kêu gọi nhân dân đứng lên đấu tranh vũ trang cứu đất n­ước khỏi họa diệt chủng.

Với tình nghĩa thuỷ chung trong sáng, tình đoàn kết gắn bó lâu đời giữa hai dân tộc, đáp ứng lời kêu gọi thiết tha của Uỷ ban Trung ương Mặt trận đoàn kết cứu n­ước Căm Pu Chia giúp nhân dân n­ước bạn thoát khỏi họa diệt chủng. Một số đơn vị quân đội nhân dân Việt Nam, đ­ược lệnh của Đảng, Nhà n­ước kề vai sát cánh cùng LLVT cách mạng Căm Pu Chia tiếp tục chiến đấu lật đổ chế độ Pôn Pốt – Iêng xa ri.

Trả lời